تبلیغات
المپیاد یزد - سرفصل مطالب درسی در المپیاد های کشوری
سه شنبه 18 اسفند 1388

سرفصل مطالب درسی در المپیاد های کشوری

• نوشته شده توسط: علیرضا خادمی

برای دیدن مطلب برروی ادامه مطلب کلیک کنید


المپیاد ریاضی

المپیاد ریاضی که در مقطع اول دبیرستان با عنوان المپیاد ریاضی مقدماتی و همچنین در مقطع دوم و سوم دبیرستان برگزار می گردد عبارت اند از کلیه مفاهیم درسی و مجموعه سؤالات پیشرفته در مقطع دبیرستان.

سرفصل این مفاهیم درسی به قرار زیر می باشد:

ریاضی مقدماتی

ترکیبیات : جایگشتها، انتخاب، و اصل ضرب و مساله­ی مسیرها- انتخاب با تکرار، تعداد جواب های    افراز اعداد، دنباله­ی فیبونانچی و مسائل مرتبط با آن و شمارش پیشرفته که ترکیبی از انتخاب و جایگشت و مسائل دیگر است، اصل لانه کبوتر.

نظریه اعداد : اعداد اول، تجزیه به عوامل اول، تعداد مقسوم علیه های عدد بخش پذیری و خواص آن و مسائل متنوع در رابطه­ی آن، ب .م. م و ک .م.م و خواص آن؛ مواردی از قبیل بخش پذیری بر 3 و 9 و 5 و 11 و ... و همنهشتی و خواص آن.

هندسه: تساوی ها، قضیه تالس- مساحت و روابط در مثلث متساوی الساقین و قائم الزاویه ( قضیه فیثاغورث) تشابه، زاویه و دایره ، روابط طولی دایره.

جبر و آنالیز: جبر مقدماتی، معادلات

ریاضی دوم و سوم :

ترکیبیات : شمارش پیشرفته، اصل لانه کبوتر و اعداد کاتالان و فیبونانچی، اتحادهای ترکیبی

نظریه اعداد: بخش پذیری در حد پیشرفته، حل معادلات سیاله ( دیوفانتی)

هندسه: تشابه،مساحت، روابط طولی در مثلت(میانه ها، نیمسازها (داخلی و خارجی)، دایره محیطی، ارتفاع ها، دایره های محاطی، دایره نه نقطه)

جبر و آنالیز: جبر مقدماتی و معادلات

نظریه اعداد : معادلات سیاله، قضیه های فرما و ویلسون و مفاهیمی از قبیل وارون ضربی و ....

هندسه : قضیه­های سوا ـ منلائوس ـ کارنوـ دایره ( قوت نقطه نسبت به دایره، قضیه بطلمیوس و روابط طولی دایره ) چهار ضلعی­های محاطی و محیطی، مکان­های هندسه

ترکیبیات: روابط بازگشتی، زوجیت و رنگ آمیزی و کاشی کاری و روابط بازگشتی پیشرفته، اصل ناوردائی، استقراء و مسائل ساختنی ترکیبات

نظریه اعداد : قضیه اویلر، قضیه پزو و کاربرد های آن، دستگاه کامل و مخفف مانده­ها

هندسه : مسائل هندسه ارایه شده در قسمت ریاضی مقدماتی

المپیاد شیمی:

1-المپیاد شیمی در دو مقطع دوم و سوم دبیرستان( در رشته های تجربی و ریاضی) برگزار می گردد که مطالب کتابهای درسی شیمی مقاطع دبیرستان و همچنین آزمایشگاه شیمی را در بر دارد. سر فصل این مطالب به قرار زیر می باشد:

     شیمی دوم :

مباحث شیمی سال اول 2- نظریه های اتمی ( سیر تکامل ساختار اتم ) 3- ساختار اتم و خواص تناوبی اتم 4- پیوندهای شیمیائی شامل پیوند کووالانسی : نحوه تشکیل پیوند کووالانسی، انواع پیوند های کووالانسی ، قطبیت در پیوندها و الکترو نگاتیویته ، ساختار مولکول( ساختار لوئیس) ، رزو نانس، آرایش و شکل هندسی مولکولها، قطبیت مولکول، پیوند یونی: نحوه تشکیل پیوند یونی، شبکه های بلوری نمک، انرژی شبکه و نحوه محاسبه و مقایسه آن.

2- استو کیومتری در ترکیبات شیمیایی و واکنش های شیمیایی : تعیین فرمول شیمیایی از روی ترکیب درصد عناصر و محاسبه از روی فرمول شیمیایی، محاسبات در واکنش ها روابط جرمی و مولی، واکنش گر محدود کننده و اضافی، بازدهی واکنشها و درجه ی خلوص عناصر واکنش دهنده 2- گازها : فرمول عمومی گاز کامل و استوکیومتری در واکنش گازها.

3- محلولها: تعاریف غلظت ( درصد وزنی، مولالیته، کسر مولی، مولاریته، غلظت وزنی) قابلیت انحلال مواد و بررسی عوامل موثر بر آن، استوکیومتری در محلولها.

4- شیمی آلی شامل الف) هیدور کربنها : آلکانها، فرمول عمومی، نام گذاری، خواص عمومی خواص فیزیکی، خواص شیمیایی آلکانها ( واکنش، سوختن و رادیکالی به طور مختصر) آلکنها: فرمول عمومی، نام گذاری، خواص عمومی، خواص فیزیکی، خواص شیمیایی، مختصر آلکینها، فرمول عمومی، نام گذاری، خواص عمومی فیزیکی، خواص شیمیایی مختصر ب)  گروه های عاملی مختلف و بررسی کلی 3- ترمودینامیک شامل الف) تعاریف اولیه، محاسبه کار و گرما ب) ترموشیمی ج) آنتروپی و انرژی گیبس

       شیمی سوم :

1- مباحث شیمی سال اول 2- نظریه های اتمی 3- ساختار اتم 4- پیوندهای شیمیایی شامل پیوندهای کووالانسی و یونی 5- استو کیومتری در ترکیبات شیمیائی و واکنش های شیمیایی 6- گازها 7- محلولها ( تعریف غلظت )

2- مباحث آزمون مرحله اول 2- شیمی آلی 3- ترمودینامیک 4- محلولها و خواص غلظتی (کولیگاتیو) محلولها شامل الف) نحوه انحلال مواد و ترمودینامیک انحلال ب) تاثیر حل شونده بر نقطه ی ذوب و جوش فشار بخار آب و ...

المپیاد زیست شناسی :

المپیاد زیست شناسی در دو مقطع دوم و سوم دبیرستان ( در رشته علوم تجربی) برگزار می گردد و کلیه سر فصل دروس زیست دبیرستان را شامل می باشد همچنین برای سنجش درک متون انگلیسی زیست شناسی سوالاتی در زمینه زیست شناسی به زبان انگلیسی مطرح می گردد.

سر فصل مطالب زیست شناسی به قرار زیر می باشد :

زیست دوم :

بیوشیمی( ساختار مولکول آلی و بیو مولکول ها )ـ سلولی ( ساختار سلول و اندامک های آن ) ـ فیزیولوژی جانوری(بافت شناسی و فیزیولوژی دستگاه های مختلف بدن ) ـ ژنتیک ( مقدمه­ای بر ژنتیک کلاسیک ) ـ مولوکی ( ساختار مولوکول های اطلاعات و چگونگی عملکرد آن­ها )

زیست سوم :

فیزیولوژی جانوری ( فیزیولوژی دستگاه های مختلف بدن ) بیوشیمی ( ساختار بیومولکول ها و متابولیسم) ـ ژنتیک ( ژنتیک کلاسیک و ژنتیک جمعیت ) ـگیاهی (فیزیولوژی و آناتومی گیاهی) ـ سلولی ( ساختار اندامک ها و مکانیسم های پیام رسانی داخل سلول و روش های آزمایشی مورد استفاده در زمینه های سلولی ) ـ  مولکولی ( ساختار مولکول های اطلاعاتی و بررسی روند انتقال اطلاعات در سلول)

المپیاد کامپیوتر :

المپیاد کامپیوتر در مقطع اول و دوم دبیرستان ( رشته ریاضی و فنی و حرفه ای ) برگزار می گردد و سر فصل دروس آن عبارت است از مفاهیم کامپیوتر و ریاضی که در ذیل آورده شده است :

شمارش ( تبدیل، ترکیب، جایگشتها، و اصل شمول و عدم شمول )، گراف مقدماتی، منطبق و بهینه سازی

دنباله بازگشتی : ناودرائی و دو گونه شمردن

 المپیاد فیزیک :

المپیاد فیزیک در دو مقطع دوم و سوم دبیرستان (رشته ریاضی ) برگزار می گردد و مطالب ارائه شده در کتابهای فیزیک دبیرستان و آزمایشگاه فیزیک از سرفصلهای ارائه شده در این المپیاد می باشد. سرفصل کلی مطالب المپیاد فیزیک به قرار زیر است :

فیزیک دوم :

نور: حرکت به خط مستقیم، آئینه های کروی و تخت، عدسی ها، شکست نور، چشم و وسایل نور- بقای انرژی : مفهوم انرژی، انرژی جنبشی و پتانسیل، نیروهای پایستار و ناپایستار ـ سینماتیک : حرکت یکنواخت، شتاب ثابت، نمودارهای حرکت ( در حد ساده)، حرکت نسبی، - حرکت در دو بعد : حرکت پرتابه، حرکت روی دایره

دینامیک: قوانین اول، دوم و سوم نیوتن، قرقره ها، سطح شیب دار، اصطکاک، قیود حرکت، فنر، بقای انرژی با فنر، حرکت تبخیر، تصعید و چگالش) فشار گازها ، دینامیک شاره ها ، نیروی ارشمیدس، تخمین زدن

فیزیک سوم :

اکترو ستاتیک : قانون کولن، تعادلها، میدان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، رساناها- نمودارها: نمودارهای حرکت و تبدیل های نمودارها مثلاً تبدیل نمودار v-x به نمودار a-t – الکتریسیته : خازن ها و دی الکتریکها ، جریانهای الکتریکی، مدارهای RC

المپیاد ادبی:                                                                                     

 در دو مقطع دوم و سوم دبیرستان رشته های (انسانی، تجربی ، ریاضی) برگزار می گردد که مطالب کتابهای ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و دروس عربی دبیرستان جزء اصلی سرفصل این المپیاد می باشد. سرفصل مطالب ادبی به قرار زیر می باشد:

ادبی دوم :

ادبیات فارسی 1 و ادبیات فارسی 2 (نصف کتاب) – زبان فارسی 1 و زبان فارسی 2 ( نصف کتاب )- تاریخ ادبیات ( نصف کتاب) گلستان سعدی (دیباچه و باب اول ) – عربی 1 و عربی 2 ( نصف کتاب) – زبان 1 و زبان 2 (نصف کتاب)

ادبی سوم :

ادبیات فارسی 1 و ادبیات فارسی 2- زبان فارسی 1 و زبان فارسی 2- تاریخ ادبیات – گلستان سعدی (دیباچه و باب اول و دوم) عربی 1 و عربی 2- زبان فارسی 1 و زبان 2- اطلاعات و درک ادبی

المپیاد نجوم :

المپیاد نجوم در مقاطع اول و دوم و سوم دبیرستان رشته ریاضی برگزار می گردد و مطالب مورد نیاز برای شرکت در این المپیاد به قرار زیر می باشد:

نجوم کروی ـ نجوم مقدماتی ـ اختر فیزیک ـ ابزار شناسی ـ مکانیک سماوی ـ ریاضی و فیزیک ـ کیهان شناسی مقدماتی ـ  منظومه شمسی 

 

 

نظرات()